Adviesbureau AWA

Na ruim 40 jaar hydrobiologisch onderzoek en advies bij Waterschappen op de Veluwe en in Limburg is in 2022 Adviesbureau AWA door Bert Pex opgericht. Als specialist in de algen en vooral kiezelwieren maar ook (her)inrichting van stilstaande wateren (Vennen, Roer en Maasmeanders) is de ervaring en advies op dit gebied ook nu nog steeds beschikbaar voor diverse partijen.  

 

Adviesbureau AWA doet onderzoek naar algensoorten, vegetatie en bepaald de ecologische kwaliteit van verschillende typen oppervlakte wateren (Stedelijke water, vennen, vijvers en grotere wateren). 
Bij problemen met algenbloei(bv. blauwalgen), of vissterfte is een snelle screening of uitgebreider waterkwaliteitsonderzoek mogelijk om de oorzaak vast te stellen. Op basis van  onderzoek kan een voorstel tot verbetering van de waterkwaliteit worden gegeven. Dit kan zijn in de vorm van simpele verbetervoorstellen zoals ingreep in de soortensamenstelling van visfauna tot het uitvoeren van herstelprojecten waarbij het accent ligt op het verwijderen van verontreinigde waterbodem en herinrichting van de oevers. 

Welke werkzaamheden kunnen door adviesbureau AWA naar aanleiding van problemen in oppervlaktewateren worden uitgevoerd. 

  • Determinatie en monitoring van diatomeeën, fytoplankton, zoöplankton, cyanobacteriën, vegetatie en fysisch chemische waterkwaliteit(waterbodemkwaliteit)
  • In nauw overleg met opdrachtgever geven van gericht advies op basis van verschillende biologische en fysisch-chemische parameters waarbij doelen kunnen worden geformuleerd voor het beheer en eventueel toe te passen beheersmaatregelen in oppervlaktewateren.

Groenalg; Pediastrum duplex                                                                      Kiezelalg; Frustulia                                                                                        Zoöplankton; Bosmina longirostris